REGULAMIN PROGRAMU AKCELERACYJNEGO GROWPOINT

1. Definicje

Akcelerator

Kozminski Business Hub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 59, 03-301 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000654144, posiadająca numer NIP: 1132925416, REGON: 366145195, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł.

ALK

Akademia Leona Koźmińskiego

Aplikacja Zgłoszeniowa

kompletnie wypełniony Formularz Zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami.

Etap Akceleracyjny

etap Programu, określony szczegółowo w Punkcie 4 Regulaminu.

Etap Aplikacyjny

etap Programu, w ramach którego dokonywany jest wybór Uczestników do Etapu Akceleracji, określony szczegółowo w Punkcie 5 Regulaminu.

Etap Przedinwestycyjny

etap Programu, w ramach którego dokonywany jest wybór Uczestników, którym może zostać zaproponowana współpraca z Inwestorem lub Inwestorem Towarzyszącym, określony szczegółowo w Punkcie 6 Regulaminu.

Inwestor Towarzyszący

podmiot zamierzający dokonać Inwestycji wraz z Akceleratorem.

Inwestycja

dokonanie inwestycji kapitałowej polegającej na: (i) objęciu nowo utworzonych udziałów w spółce będącej Startupem w zamian za wkład pieniężny (w przypadku Startupów, które pomyślnie przeszły Etap Przedinwestycyjny) lub (ii) założeniu nowej spółki kapitałowej wraz z członkami Zespołu i objęcie w niej udziałów w zamian za wkład pieniężny (w przypadku Zespołów, które pomyślnie przeszły Etap Przedinwestycyjny).

Komitet Inwestycyjny

zespół ekspertów składający się z Mentorów oraz ekspertów, odpowiedzialny za dokonanie selekcji oraz zakwalifikowanie Uczestników, którzy ukończyli Etap Przedinwestycyjny pozytywnie, do Etapu Inwestycyjnego.

Komitet Selekcji

zespół ekspertów składający się z Mentorów, odpowiedzialny za dokonanie selekcji Uczestników oraz zakwalifikowanie ich do Etapu Akceleracyjnego, a także odpowiedzialny za dokonanie selekcji Uczestników, którzy ukończyli Etap Akceleracyjny oraz zakwalifikowanie ich do Etapu Przedinwestycyjnego.

Mentorzy

Eksperci z zakresu z różnych obszarów technologiczno-biznesowych.

Opiekun

Mentor wybrany przez Akcelerator dla danego Uczestnika biorącego udział w Etapie Akceleracji.

Prawa Własności Intelektualnej

odpowiednio – (i) majątkowe prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 z późn. zm.) do wszystkich elementów składających się na Projekt, będących przedmiotem majątkowych praw autorskich na podstawie wskazanej ustawy lub (ii) prawa opisane w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. „Prawo własności przemysłowej” (Dz.U.2017.776) do wszystkich elementów składających się na Projekt, będących przedmiotem praw określonych we wskazanej ustawie lub (iii) prawo do wykorzystywania elementów składających się na Projekt wynikające ze stosunku prawnego licencji, dzierżawy lub innego podobnego stosunku prawnego, na podstawie którego Uczestnik może w pełni korzystać z tych elementów co najmniej w zakresie potrzebnym do komercjalizacji Projektu.

Program

Program akceleracji organizowany przez Akcelerator, przeznaczony dla Startupów lub Zespołów, złożony z trzech etapów (Etap Aplikacyjny; Etap Akceleracyjny; Etap Przedinwestycyjny).

Projekt

innowacyjna koncepcja biznesowa opracowana przez Uczestnika, przedstawiona w Aplikacji Zgłoszeniowej.

Przedstawiciel Uczestnika

osoba wyznaczona przez organ uprawniony do reprezentacji Startupu lub przez wszystkich członków Zespołu, do kontaktu z Akceleratorem.

Regulamin

niniejszy regulamin, stanowiący część Umowy Akceleracyjnej.

Specyfikacja Programu

specyfikacja kryteriów branych pod uwagę przy ocenie Aplikacji Zgłoszeniowych oraz określająca szczegółowe warunki udziału w Programie, umieszczana każdorazowo w związku z ogłoszeniem naboru do danego Programu na stronie internetowej www.kozminskiventure.com.

Startup

Spółka prawa handlowego będąca w początkowej fazie rozwoju, której przysługuje całość Praw Własności Intelektualnej do wszystkich elementów składających się na Projekt.

Uczestnik

Startup lub Zespół, który przesłał w terminie Aplikację Zgłoszeniową.

Umowa Akceleracyjna

umowa zawierana pomiędzy Akceleratorem a Uczestnikiem, który został zakwalifikowany do Etapu Akceleracyjnego składająca się z niniejszego Regulaminu oraz Umowy Przedinwestycyjnej.

Umowa Przedinwestycyjna

umowa zawierana pomiędzy Akceleratorem a Uczestnikiem, w której Uczestnik zobowiązuje się do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które doprowadzą w określonym przez strony terminie do objęcia lub nabycia przez Akcelerator udziałów w, odpowiednio, startupie lub spółce mającej powstać w przyszłości, w której wspólnikami będą m.in. członkowie danego Zespołu lub część z nich; w przypadku Startupów Akcelerator może wymagać przedstawienia przez wspólników Startupu oferty sprzedaży należących do nich udziałów; liczba udziałów w kapitale zakładowym Startupu lub spółki, która zostanie założona przez członków Zespołu, które Akcelerator będzie mógł objąć lub nabyć, zgodnie z umową, o której mowa w zdaniu pierwszym, będzie każdorazowo ustalana przed fazą inwestycyjną.; szczegółowe postanowienia Umowy Przedinwestycyjnej, w szczególności dotyczące liczby udziałów obejmowanych lub nabywanych przez Akcelerator oraz wysokości i sposobu wniesienia wkładu przez Akcelerator w zamian za obejmowane udziały lub wysokości ceny nabywanych przez Akcelerator udziałów, wypracowane zostaną wspólnie przez strony; Umowa Przedinwestycyjna będzie uprawniała Akcelerator do objęcia lub nabycia udziałów w Startupie lub spółce, która zostanie utworzona przez członków Zespołu, co oznacza, że nie będzie ona stanowiła zobowiązania Akceleratora w tym zakresie.

Umowa Inwestycyjna

umowa, która może zostać zawarta przez Akcelerator lub Inwestora Towarzyszącego z Uczestnikiem, który pomyślnie przeszedł Etap Przedinwestycyjny, regulująca m.in. wzajemne relacje w spółce kapitałowej w związku z planowaną Inwestycją.

Zespół

grupa co najmniej dwóch osób fizycznych wspólnie realizujących lub zamierzających zrealizować Projekt, którym przysługuje całość Praw Własności Intelektualnej do wszystkich elementów składających się na Projekt. Wyjątkowo po akceptacji Akceleratora może to być jedna osoba.

2. Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem Programu jest Akcelerator.
  2. Program skierowany jest do Startupów i Zespołów realizujących lub zamierzających zrealizować Projekt, którym przysługuje całość Praw Własności Intelektualnej.
  3. Celem Programu jest wyłonienie najciekawszych innowacyjnych Projektów (Etap Aplikacyjny), ich rozwój (Etap Akceleracyjny) oraz doprowadzenie do zawarcia Umowy Inwestycyjnej.
  4. Uczestnikom, którzy pomyślnie przeszli Etap Aplikacyjny, Akcelerator zapewni możliwość rozwoju Projektu poprzez m.in. zaoferowanie współpracy z Mentorami, organizację szkoleń i warsztatów, możliwość przeprowadzania badań wśród społeczności ALK.
  5. Czas trwania Programu oraz specyfikacja warunków, od spełnienia których zależeć będzie zakwalifikowanie Uczestnika do Etapu Akceleracyjnego, określone będą każdorazowo dla danego Programu w ogłoszeniu publikowanym na stronie internetowej www.kozminskiventure.com.
  6. Uczestnictwo w Programie jest nieodpłatne.
  7. Akcelerator zastrzega sobie prawo do usunięcia danego Uczestnika z Programu na każdym etapie, w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu lub powzięcia przez Akcelerator informacji o sprzecznych z prawem lub nieetycznych działaniach Uczestnika. Usunięcie uczestnika z Programu, zgodnie ze zdaniem poprzedzającym następować będzie w drodze złożenia przez Akcelerator oświadczenia w formie e-mail na adres poczty elektronicznej jednego z Przedstawicieli Uczestnika.
  8. Oświadczenie takie równoznaczne będzie z wypowiedzeniem Umowy Akceleracyjnej ze skutkiem natychmiastowym.